OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY B2B

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Wersja 1.0 Data wydania:  13.12.2021

TEKAEM DG sp. z o.o.
62-052 Komorniki, Poznańska 47a

 • 1

Postanowienie ogólne

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w których przedawcą jest TEKAEM DG sp. z. o.o. z siedzibą w Komornikach, adres: Poznańska 47a, posiadający numer REGON 520457168, NIP 7773381309.
 2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez TEKAEM, w tym również umów zawieranych – w formie złożenia przez nabywcę oferty przygotowanej przez TEKAEM, przy czym w sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
 3. OWS udostępniane są nabywcom w formie pisemnej w siedzibie TEKAEM, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.TEKAEM.eu. Jeżeli nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze TEKAEM przyjęcie przez niego OWS przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego ze TEKAEM, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

 

 • 2

Słowniczek

 

oferta– suma pozycji zamówienia zdefiniowanych i uzupełnionych przez TEKAEM na wygenerowanym formularzu jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary (sztuki, mb, m2 i inne ), z zastrzeżeniem, że TEKAEM jest jedynym uprawnionym do wypełnienia i zmiany zawartości pozycji zamówienia (co nie dotyczy podpisu nabywcy)

istotne pozycje – specyfikacja długości, rodzaj i układ okładzin, rodzaj profilowania, kolorystyka, rysunki warsztatowe, rodzaj zamka, typ i długość podcięcia,

oferta wstępna – oferta przygotowana przez TEKAEM bez wskazania wszystkich istotnych pozycji (jako istotne pozycje rozumiane są specyfikacja długości, rodzaj i układ okładzin, rodzaj profilowania, kolorystyka, rysunki warsztatowe, rodzaj zamka, typ i długość podcięcia,) i złożona przez Klienta, stanowi zaproszenie TEKAEM do składania ofert i nie skutkuje powstaniem zobowiązania oferta ostateczna – oferta przygotowana przez TEKAEM ze wskazaniem wszystkich istotnych pozycji i złożona przez Klienta dodatkowe warunki realizacji oferty – dodatkowe warunki zastrzegane przez TEKAEM dla realizacji oferty ostatecznej i zawarcia umowy (takie jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku), które wpływają na przesunięcie daty realizacji oraz szacunkowego czasu realizacji umowy

nabywca – jest to osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary oferowane przez TEKAEM

odbiorca – jednostka organizacyjna nabywcy lub inny wskazany przez niego podmiot do którego towar ma zostać dostarczony lub któremu ma zostać wydany, a który to podmiot może wykonać obowiązki nabywcy

TEKAEM – sprzedawca, TEKAEM DG sp. z. o.o. z siedzibą w Komornikach.

umowa sprzedaży – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy TEKAEM a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez TEKAEM

towar – jest to wyrób gotowy podlegający procesowi produkcyjnemu w TEKAEM, jak również linia oferty lub pozycja faktury nie podlegająca procesowi produkcyjnemu w TEKAEM, w tym wyroby innych producentów, które to wyroby stanowią własność TEKAEM bądź mogą być przez TEKAEM oferowane do sprzedaży

wada fizyczna – istotna cecha jakościowa towaru powodująca, że nie spełnia on warunków przewidzianych w polskiej normie budowlanej przyjętej przez Polski Komitet Normalizacyjny dla danego towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub innej normie wskazanej przez TEKAEM; towar oferowany przez TEKAEM posiada właściwości użytkowe przewidziane przez normy, do których TEKAEM odsyła, a cechy nieistotne użytkowo, takie jak zarysowania, zabrudzenia lub odpryski towaru nie stanowią podstawy do kierowania przez Kupujących jakichkolwiek roszczeń.

termin płatności – określony na podstawie umowy i niniejszych OWS dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie (w przypadku oznaczenia konkretną datą), lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności przez TEKAEM (w przypadku oznaczenia okresem czasu)

wierzytelność – przysługujące TEKAEM uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym – wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów

opłata manipulacyjna – określona na podstawie niniejszych OWS umowna opłata pobierana przez TEKAEM z tytułu kosztów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży towaru

cesja – zbycie przez nabywcę swojej wierzytelności na rzecz TEKAEM

roszczenie – jest to uprawnienie do żądania przez wierzyciela od dłużnika (w tym od nabywcy) zachowania się w określony sposób

poręczenie – jest to rodzaj umowy, w której poręczyciel zobowiązuje się względem TEKAEM wykonać określone zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał

data realizacji– to data wydania towaru lub potwierdzona przez TEKAEM na piśmie data podstawienia towaru do odbioru w umówionym miejscu lub data odbioru ustalona na podstawie treści zawartej umowy lub odrębnego porozumienia, która może zostać jednostronnie odpowiednio przesunięta przez TEKAEM w przypadku niespełnienia przez nabywcę w odpowiednim czasie wymogów niezbędnych do uruchomienia zamówienia wynikającego z oferty ostatecznej (w tym brak dokonania wpłaty za towar), jak też w przypadku nieprzewidzianej zmiany w organizacji produkcji i organizacji dostaw (w przypadku przekazania przygotowanej oferty w innym terminie niż termin jej przygotowania przez TEKAEM).

szacunkowy czas realizacji – wpisywany przez TEKAEM na ofercie szacunkowy okres czasu pozwalający przy uwzględnieniu pozostałych warunków oferty i faktycznych zdarzeń na określenie daty realizacji.

Incoterms – jest zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży, które są szeroko używane na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującego i sprzedawcę (nabywcę i TEKAEM) oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Stosowana jest wersja Incoterms 2000.

rękojmia – odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego (TEKAEM względem nabywcy) za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy, uregulowana w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych OWS

gwarancja – to ogół dodatkowych uprawnień umownych, których TEKAEM może udzielić nabywcy i których udzielenie udokumentowane jest każdorazowo oddzielnym dokumentem przekazanym przy zawarciu umowy sprzedaży

reklamacja – zgłoszenie przez nabywcę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji lub jakiegokolwiek innego tytułu, przy czym nabywca jest zobowiązany wskazać w momencie zgłaszania reklamacji z jakiego tytułu zgłasza roszczenia, pod rygorem uznania ze roszczenia zgłaszane są z tytułu gwarancji,

dokument WZ (wydanie na zewnątrz) – dokument wystawiony przez TEKAEM, potwierdzający wydanie towaru nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej, w szczególności załadunek towaru na środek transportu, który może być oznaczony w zależności od przypadku symbolem WZ, WZ(O) lub O-.

siła wyższa – to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, uznane za siłę wyższą przez TEKAEM zgodnie z § 8 ust. 3OWS.

 

 

 • 3

Obowiązki Stron

 

 1. Strony zobowiązane są do wykonania umowy sprzedaży oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z jej celem oraz postanowieniami OWS.
 2. Nabywca na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
 3. Zapłaty umówionej ceny, z zachowaniem umówionych terminów
 4. Odebrania towaru
 5. Zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych
 6. Opisania w reklamacjach wszelkich okoliczności sprawy pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym za nieistniejące
 7. Umożliwienia wstępu na teren gdzie znajdują się wadliwe towary dla dokonania czynności w toku postępowania reklamacyjnego
 8. Dostarczenia wymienianych w ramach reklamacji wadliwych przedmiotów
 9. Zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zaniechania określonego w § 12 OWS
 10. Prawidłowym i zupełnym wypełnieniu wszelkich innych obowiązków przewidzianych umową sprzedaży lub OWS
 11. TEKAEM na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
 12. Wykonania przedmiotu z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz w OWS
 13. Dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży
 14. Wydania dokumentu gwarancji w przypadku jej udzielenia
 15. Rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji
 16. Naprawienia szkody w przypadku uznania reklamacji

 

 

 

 • 4

Wykonanie i realizacja umów

 

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej TEKAEM, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach lub drukowanych wydawnictwach TEKAEM – (zwane dalej „Publikacjami”) – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, chyba że co innego wyraźnie z danej Publikacji wynika. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez TEKAEM mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez TEKAEM mają charakter poglądowy i wystawienniczy, Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej. Aktualna wersja Publikacji będzie publikowana w Internecie lub udostępniana w siedzibie TEKAEM, gdzie też nabywca może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do sformułowania oferty.
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest wygenerowanie przez TEKAEM oferty ostatecznej, a następnie złożenie przez nabywcę tej oferty (także za pomocą faksu lub wiadomości e-mail) oraz spełnienie dodatkowych warunków realizacji oferty (takich jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku). Uzyskanie przez ofertę statusu „oferta ostateczna” powoduje, że TEKAEM przyjął ją do realizacji, a po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oferty zobowiązany jest do wykonania na jej podstawie dostawy towarów z zastrzeżeniem §5
 3. Oferty wstępne TEKAEM mają charakter zaproszenia do składania ofert przez klienta i o ile TEKAEM nie podejmie się realizacji umowy są wiążące dla TEKAEM w zakresie ceny przez okres na nich wskazany (termin ważności oferty), ale nie dłużej niż przez okres 14 dni od ich wysłania. Złożenie kolejnej oferty przez nabywcę jest dopuszczalne jedynie przed uzyskaniem przez ofertę statusu oferty ostatecznej i powoduje automatyczne unieważnienie poprzedniej oferty wstępnej.
 4. Do momentu uzyskania przez ofertę statusu oferty ostatecznej i spełnienia dodatkowych warunków nabywcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje odpowiedzialność TEKAEM w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).
 5. Nabywca ma prawo zrezygnować z wykonania umowy na podstawie złożonej oferty ostatecznej, w tym celu niezbędne jednak jest doręczenie, w trakcie godzin pracy tj. pomiędzy 8.00 a 16.00, pisemnej rezygnacji do TEKAEM, nie później jednak niż 24 godziny od momentu złożenia oferty ostatecznej, chyba że została ono przedtem zrealizowana (jeśli termin rezygnacji upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, to ulega on przesunięciu na ten sam moment w najbliższym dniu roboczym).

 

 • 5

Oferty i ceny

 

 1. Ceny Towarów określone w cennikach udostępnianych przez TEKAEM w jej siedzibie mogą zostać zmienione przez TEKAEM w dowolnym momencie. Cena Towaru jest prezentowana w generowanych i wysyłanych przez TEKAEM ofertach i jest ostatecznie ustalana na dzień złożenia do TEKAEM przez nabywcę oferty ostatecznej i spełnienia warunków niezbędnych do realizacji dostawy (chyba, że co innego wynika z treści złożonej oferty ostatecznej – np. jeśli wskazany został termin ważności oferty w zakresie ceny). Jeżeli oferta ostateczna złożona przez nabywcę zawiera cenę inną niż obowiązująca w dniu wykonania dodatkowych warunków realizacji oferty, TEKAEM przekaże nabywcy ofertę uwzględniającą nową cenę, a umowa zostaje zawarta jeżeli nabywca nie złoży rezygnacji na warunkach określonych w § 4 ust. 5 OWS.
 2. Oferta złożona przez nabywcę po uzyskaniu statusu „oferta ostateczna” może być anulowana wyłącznie przez TEKAEM na pisemny wniosek nabywcy po złożeniu przez niego uzgodnionej z TEKAEM kolejnej oferty ostatecznej. Anulowanie oferty następuje z chwilą potwierdzenia przez TEKAEM anulowania oferty i powoduje, że umowa zostaje rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron, a TEKAEM ani nabywca nie mają z tytułu anulowania oferty żadnych roszczeń.
 3. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym rysunki, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży.
 4. W przypadku, gdy po złożeniu przez nabywcę oferty ostatecznej jego sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane TEKAEM w dniu złożenia oferty (również w przypadku ich ujawnienia w odpowiednich publikatorach), a powodujące, że wykonanie umowy jest istotnie zagrożone, w szczególności do momentu wypełnienia przez nabywcę dodatkowych warunków, TEKAEM jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów.

 

 • 6

Warunki płatności

 

 1. TEKAEM jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez nabywcę zamówionego Towaru, a jeżeli Towar nie został odebrany zgodnie z § 8 ust. 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży, to w chwili upływu terminu do odebrania Towaru. Strony mogą uzgodnić w umowie inny termin zapłaty ceny, bądź sposób dokonania płatności, np. poprzez wskazania na fakturze TEKAEM. Termin zapłaty w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym TEKAEM wskazanym na fakturze, bądź na rachunku wskazanym przez TEKAEM.
 3. W przypadku nieterminowej zapłaty TEKAEM uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359§21 Kodeksu Cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za towar TEKAEM jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto TEKAEM jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
 4. Jeżeli nabywca opóźnia się z płatnościami na rzecz TEKAEM, ma ona prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez nabywcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów określonych w § 6 ust. 3 OWS, następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy nabywca wskazał którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Jednocześnie TEKAEM zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Nabywca nie ma prawa dokonywania potrąceń należności wobec TEKAEM.
 7. W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, TEKAEM ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru.
 8. Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie nabywcy.
 9. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia TEKAEM o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w ofercie lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy TEKAEM oraz nabywcą, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.
 10. Zasady udzielania limitu kredytowego oraz odraczania terminu płatności określone są w odrębnym regulaminie udostępnionym na stronie internetowej www.TEKAEM.eu oraz w siedzibie TEKAEM.
 11. TEKAEM ma prawo przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.
 12. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.) nabywca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych i przesyłanie ich na adres email z wykorzystaniem formatu PDF. Akceptacja ta obowiązuje bezterminowo od dnia zawarcia pierwszej umowy sprzedaży na podstawie złożonej Oferty Ostatecznej. Za adres elektroniczny do przesyłania faktur elektronicznych do nabywcy uznaje się adres email, z którego nabywca prowadzi korespondencję ze sprzedawcą o ile nie został przez niego wskazany w Ofercie Ostatecznej lub wiadomości email inny adres jako właściwy do doręczenia faktury elektronicznej. Nieznajomość adresu elektronicznego skutkuje przesłanie faktury elektronicznej na adres ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w razie ich braku wystawieniem i przesłaniem faktury w zwykłej formie. Nabywca może swoją akceptację odwołać pisemnie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym odwołanie dotarło do sprzedawcy. Sprawność urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, z których korzysta nabywca, a umożliwiających mu indywidualne porozumiewanie się na odległość zapewnia nabywca. W szczególności nabywca odpowiada za ich zdolność do odbioru korespondencji od sprzedawcy, a faktura elektroniczna będzie uznana za doręczoną z chwilą przekazania jej na serwer, w którym znajduje się skrzynka nabywcy lub wysłania jej na ten adres email.

 

 • 7

Zastrzeżenie prawa własności

 

 1. TEKAEM zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, co ma taki skutek, iż nabywca staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar, w terminach określonych przez TEKAEM.
 2. Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas TEKAEM ma prawo zażądać od nabywcy zwrotu Towaru, za który nabywca nie zapłacił w terminie. TEKAEM może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej Towaru jako jego cena, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.
 3. W przypadku zwrotu Towaru wyprodukowanego na indywidualne zamówienie nabywcy, nawet jeśli następuje on za porozumieniem Stron i dotyczy nieuszkodzonego Towaru, TEKAEM może obciążyć nabywcę opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 20 % wartości Towaru będącego przedmiotem zwrotu.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do nabywcy jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz TEKAEM. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność TEKAEM w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku nabywcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować TEKAEM o tym fakcie oraz współdziałać z TEKAEM przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Nabywca na żądanie TEKAEM jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. TEKAEM jest uprawniona do kontrolowania towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.
 5. Nabywca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz. TEKAEM może zażądać aby nabywca zawarł na rzecz TEKAEM umowę ubezpieczenia Towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru lub przeniósł na TEKAEM wszelkie uprawnienia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz nabywcy, a także roszczenia względem osób trzecich odpowiedzialnych za zniszczenie bądź uszkodzenie towaru. W takim przypadku nabywca jest zobowiązany przesłać TEKAEM kopię polisy ubezpieczenia towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu, jak również jest zobowiązany zawiadomić zakład ubezpieczeniowy o rozporządzeniu wierzytelnością z umowy ubezpieczenia na rzecz TEKAEM i przesłać TEKAEM niezwłocznie kopię takiego zawiadomienia.
 6. TEKAEM może upoważnić pisemnie nabywcę do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, Towaru podlegającego zastrzeżeniu praw własności, pod warunkiem, że nabywca dokona równocześnie skutecznej cesji na rzecz TEKAEM roszczenia wobec dalszego nabywcy towaru o zapłatę ceny. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenie roszczenia TEKAEM o zapłatę ceny sprzedaży przez nabywcę i nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia towaru nabywca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TEKAEM o osobie dalszego nabywcy. W przypadku zamiaru połączenia dostarczonych towarów z nieruchomością w taki sposób, iż mają stać się jej częściami składowymi, nabywca zobowiązany jest uprzednio ustanowić na rzecz TEKAEM inne zabezpieczenie roszczenia o zapłatę ceny, a w szczególności poręczenia właściciela nieruchomości, bądź cesji wierzytelności nabywcy od inwestora.

 

 • 8

Warunki odbioru, dostawy i magazynowania

 

 1. TEKAEM określa w ofertach wyłącznie szacunkowy czas realizacji pomagający określić datę realizacji. TEKAEM jest związana datą realizacji jedynie, gdy wynika ona z przekazanej z chwilą przygotowania oferty ostatecznej wypełnionej w zakresie wszystkich parametrów (w tym w szczególności rozmiarów dostarczonych materiałów) oraz terminowego zrealizowania przez nabywcę dodatkowych warunków realizacji oferty zastrzeżonych przez TEKAEM (data realizacji jest weryfikowana na dzień dokonania określonych warunków) lub gdy TEKAEM ją na piśmie jednoznacznie i bezwarunkowo potwierdzi. Nabywca jest zobowiązany do odbioru towaru w dacie postawienia towaru do odbioru, nie później jednak niż 7 dni od daty zrealizowania oferty zgodnie z postanowieniami umowy lub powiadomienia o możliwości odbioru (data realizacji wynika z przyjętych do realizacji sesji produkcyjnych i zostaje ustalona z chwilą zawarcia umowy tj. uzyskania przez ofertę statusu ostatecznej oraz spełnienia dodatkowych warunków realizacji oferty, przy czym zależy ona również od innych warunków wskazanych w niniejszych OWS). W przypadku przekroczenia tego terminu TEKAEM ma prawo obciążyć nabywcę kosztami składowania nieodebranych produktów według stawki 0,5% wartości towaru brutto za każdy dzień przechowania towaru, bez konieczności podpisywania z nabywcą odrębnego porozumienia dotyczącego składowania. Nabywca upoważnia TEKAEM do wystawienia faktury za w/w usługę. W przypadku przekroczenia tego terminu o 30 dni TEKAEM ma prawo dokonać sprzedaży Towaru osobie trzeciej na warunkach i po cenie wedle uznania TEKAEM i zaliczyć otrzymaną cenę na poczet zobowiązania nabywcy z tytułu sprzedaży Towaru.
 2. W przypadku braku potwierdzenia daty realizacji oferty ostatecznej przez TEKAEM na piśmie, dołoży on wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów nabywcy.
 3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez TEKAEM nastąpiła wskutek siły wyższej, nabywcy nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. TEKAEM ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nabywcy o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez TEKAEM zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
 4. W przypadku opóźnienia płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez nabywcę realizacja kolejnych dostaw (w tym ofert ostatecznych złożonych TEKAEM oraz ofert ostatecznych, których datę realizacji pisemnie potwierdzono) zostaje wstrzymana do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych należności.
 5. Produkty sprzedawane przez TEKAEM muszą być magazynowane, transportowane i rozładowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogach technicznych, instrukcjach transportu oraz instrukcjach rozładunku przygotowanymi przez producentów sprzedawanego przez TEKAEM towaru.
 6. W przypadku niedostosowania się przez nabywcę do zaleceń transportowo – magazynowych TEKAEM zastrzega sobie możliwość nie uznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 7. Płyty termoizolacyjne PIR muszą być magazynowane w warunkach suchych. TEKAEM nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego sposobu magazynowana produktów w szczególności za szkody wynikające z zalania lub zamoknięcia produktów.

 

 

 • 9

Wysyłka

 

 1. Wydanie przez TEKAEM zamówionego towaru nabywcy (odbiorcy) odbywa się na środku transportu i następuje w chwili postawienia towaru do dyspozycji nabywcy (odbiorcy) w umówionym miejscu (opcja DDU, INCOTERMS 2000), przy czym z chwilą wydania rzeczy przez TEKAEM nabywcy, lub osobie przez niego upoważnionej (w tym odbiorcy wskazanego przez nabywcę), przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 2. Miejscem wykonania świadczenia przez TEKAEM, a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce rozładunku towaru w przypadku transportu organizowanego przez TEKAEM lub załadunku towaru, w przypadku transportu organizowanego przez nabywcę, chyba że umowa sprzedaży lub oferta ostateczna stanowi inaczej.
 3. Nabywca jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy nabywca nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Opłata postojowa naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie 200 zł. (dwieście złotych) powiększonej o należny podatek VAT. Nabywca ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszty rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi nabywca. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają nabywcę. Przy dostawach realizowanych na życzenie nabywcy specjalnym samochodem z dźwigiem HDS, TEKAEM zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztem wykorzystania tego samochodu – dźwigu i według obowiązującej dla tych dostaw taryfy określonej w cenniku TEKAEM lub według odrębnych zasad obowiązujących w TEKAEM.
 4. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu należy do TEKAEM. TEKAEM dołoży największych starań, aby uwzględnić życzenia nabywcy w zakresie transportu w możliwie najszerszym zakresie. Nabywca zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W przypadku gdy transport Towaru organizowany jest przez TEKAEM, Nabywca dokona odbioru ilościowego towaru przy jego wydaniu podpisując zamieszczone na dokumencie WZ, oświadczenie o odebraniu towaru zgodnie ze specyfikacją. Takie oświadczenie stanowi dowód odbioru towaru pod względem ilościowym. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu, a w szczególności stanu opakowania i jego zabezpieczenia, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić przy wydaniu Towaru pisemnie na liście przewozowym oraz na kopii dokumentu WZ, ewentualnie sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę jak i nabywcę, pod rygorem utraty prawa ich zgłoszenia i powoływania się na nie w terminie późniejszym. List przewozowy oraz dokument WZ, na których nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego Towaru, stanowi dowód wykonania umowy zawartej na podstawie oferty ostatecznej bez zastrzeżeń ze strony nabywcy.
 5. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej Towaru nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez TEKAEM pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec TEKAEM.
 6. TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u nabywcy.

 

 • 10

Opakowanie

 

 1. TEKAEM dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 2. Koszt palet jednorazowych wliczony jest w cenę produktu. Nabywca nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji dostawy. Obrót paletami wielorazowymi regulują osobne porozumienia pomiędzy nabywcą a TEKAEM.
 3. Na nabywcy spoczywa obowiązek, pod rygorem utraty możliwości reklamowania produktów, usunięcia folii ochronnej z towarów sprzedawanych przez TEKAEM oraz oczyszczenia ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru. Wspomnianą czynność należy przeprowadzać przy dodatniej temperaturze okładziny stalowej. Obowiązek ten spoczywa na nabywcy niezależnie od miejsca składowania towarów.
 4. Płyty termoizolacyjne PIR oferowane do sprzedaży są w paczkach zabezpieczonych ochronną folią termokurczliwą. Stuprocentowe właściwości foli ochronnej zachowane są do 14 dni od daty dostawy/odbioru produktów TEKAEM nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w skutek ograniczenia właściwości ochronnych folii w tym szczególnie za wszelkie szkody powstałe w trakcie magazynowania u Odbiorcy po terminie 14 dni od daty dostawy/odbioru produktów. Powyższą decyzję argumentujemy tym, iż właściwości folii ochronnej ulegają ograniczeniu w wyniku procesu starzenia, długiego leżakowania, wpływu warunków atmosferycznych i środowiskowych. Ograniczenie właściwości ochronnych foli może również wpłynąć negatywnie na stan okładzin zastosowanych do produkcji płyt termoizolacyjnych PIR w związku z czym TEKAEM nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne wady, które mogą wystąpić na okładzinach w postaci między innymi przebarwień, zamoknięć itp. po terminie 30 dni od daty dostawy/odbioru produktów. W przypadku nabycia płyt PIR w ilości mniejszej niż kompletna paczka, fabrycznie zapakowana przez jej producenta, TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru jakie mogą się pojawić po jego odebraniu przez Odbiorcę.

 

 • 11

Reklamacje

 

 1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych przedmiotów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy (planów budynków, dokumentację techniczną) oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub OWS.
 3. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu.
 4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do TEKAEM niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Nabywca w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, numer oferty ostatecznej, powód reklamacji, lista zareklamowanych towarów wskazująca m.in. ich ilość oraz określa swoje roszczenie (wartość roszczenia, oczekiwany sposób realizacji reklamacji). W przypadku wyboru uprawnienia przysługującego w ramach gwarancji nabywca zobowiązany jest dostarczyć do TEKAEM dokument gwarancyjny.
 5. Przesłanką zgłoszenia przez nabywcę reklamacji jest zastosowanie się przez nabywcę do następujących reguł postępowania:
 6. towar należy przechowywać jak też poddawać obróbce i przetwarzaniu zgodnie z wszystkimi odpowiednimi wymogami specjalistycznymi obowiązującymi w tym zakresie, szczególnie z wymogami dokumentacji technicznej (zezwolenia) oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki,
 7. w przypadku wystąpienia wady należy niezwłocznie zaniechać dalszej obróbki i przetwarzania towaru; towar należy udostępnić TEKAEM celem dokonania oględzin, a na żądanie TEKAEM należy dostarczyć próbki reklamowanego towaru.
 8. Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku towaru lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu (zagięcia zamków, uszkodzenia mechaniczne okładzin, przetarcia i zarysowania powłoki organicznej) winny być zgłaszane przez nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku lub wydania towaru. Ponadto, w przypadku tych reklamacji konieczne jest umieszczenie przez nabywcę adnotacji na dokumencie WZ szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na dokumencie WZ musi być podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował lub osobę wydającą w imieniu TEKAEM.
 9. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych (np.: odchylenia wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zgięcia) innych niż określone w ust. 6. powyżej, winny być zgłaszane przez nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 7 dni od daty wydania towaru i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.
 10. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć TEKAEM na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 30 dni od daty wydania towaru.

Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych w dokumentów, powoduje utratę przez nabywcę jakichkolwiek roszczeń wobec TEKAEM.

 1. Nabywca ma obowiązek umożliwić TEKAEM oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec TEKAEM.
 2. Koszty zatrudnienia Biegłego Rzeczoznawcy będzie ponosić Strona wskazana przez Biegłego Rzeczoznawcę, jako odpowiedzialna za powstanie szkody.
 3. W przypadku uznania zasadności reklamacji nabywcy, TEKAEM pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (naprawa, wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania wskazanego przez TEKAEM, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych uprawnień z tytułu gwarancji o ile takie zostały wskazane w dokumencie gwarancji) W przypadku uznania reklamacji przez TEKAEM, ale odmowy naprawy, wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania, nabywca może żądać obniżenia ceny zakupu, bądź też od umowy odstąpić.
 4. W przypadku gdyby sposób załatwienia reklamacji wybrany przez TEKAEM nie przyniósł skutku nabywca może ponownie zgłosić reklamację.
 5. Jeżeli nabywca będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez TEKAEM, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec TEKAEM, a w szczególności TEKAEM jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.
 6. Zaspokojenie roszczeń nabywcy w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. W przypadku uznania przez TEKAEM uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad nabywca zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego towaru. W przypadku nie dokonania zwrotu przez nabywcę w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o uznaniu reklamacji, TEKAEM uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją uprawnienia gwarancyjnego oraz do uznania się, ze doszło do sprzedaży wymienianego towaru jako towaru II gatunku w cenie pomniejszonej o 20% w stosunku do cennika TEKAEM.
 8. TEKAEM ma prawo wstrzymać się wobec nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez nabywcę wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec TEKAEM.
 9. TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utratą odsetek, wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność TEKAEM ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez nabywcę ceny netto sprzedanego towaru.
 10. Nabywca traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zakupem towaru przeciwko TEKAEM jeśli nie zbadał towaru w chwili jego otrzymania lub jeśli dokonał zbadania towaru i nie zawiadomił niezwłocznie TEKAEM o dostrzeżonych wadach lub nieprawidłowościach. Utrata uprawnień następuje w szczególności w sytuacji, kiedy nabywca dostrzegł wady lub nieprawidłowości, a mimo tego dokonał montażu towaru.
 11. TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności za płyty warstwowe w kolorach ciemnych w zakresie wad fizycznych wynikających z rozszerzalności cieplnej, tak w szczególności płyty te, niezależnie od długości, nie są objęte rękojmią, ani gwarancją.
 12. Dla wszystkich płyt warstwowych w kolorach ciemnych, projektant jest zobowiązany uwzględnić wpływ obciążeń termicznych w projekcie technicznym (także podczas określania listy cięć) oraz sposób ich mocowania, w tym w szczególności zobowiązany jest określić właściwą długość elementów.
 13. Dla wyrobów ocynkowanych, wyprodukowanych ze stali ocynkowanej ogniowo, występowanie na powierzchni ciemno- i jasnoszarych obszarów, nieznaczna nierówność powierzchni zewnętrznej, jak również biała rdza, o ile powłoka cynkowa ma jeszcze minimalną grubość – nie stanowią podstawy reklamacji.
 14. TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń, które mogą powstać w trakcie transportu (zarysowania, przetarcia i inne uszkodzenia mechaniczne powłoki organicznej) dla wyrobów produkowanych ze stali o powłoce typu mat gruboziarnisty oraz Rustika i Malaga, jeżeli nabywca nie zakupił u TEKAEM folii ochronnej przeznaczonej dla takich wyrobów.
 15. TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń wyrobów z blach powlekanych powstałych na skutek ich kontaktu z mokrym betonem lub drewnem, tynkiem i glebą.
 16. TEKAEM nie ponosi odpowiedzialności za produkt oznaczony jako towar II gatunku w zakresie wszelkich wad fizycznych, tak w szczególności produkt taki, niezależnie od jego rodzaju i ilości, nie jest objęty rękojmią, gwarancją bądź inną odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nabywca kupuje towar II gatunku na własne ryzyko, w jakości z chwili wydania, po obniżonej cenie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń związanych z jego jakością, a z chwilą wydania towaru zrzeka się wobec TEKAEM takich roszczeń na przyszłość. W szczególności nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu lub redukcji zamówienia, odszkodowania czy też zwrotu kosztów. Towary II gatunku mogą nie spełniać standardowych norm jakościowych i nie ma gwarancji, że spełniają one normy przyjęte w kraju użytkownika pod względem grubości stali i pianki. Towary II gatunku mogą posiadać np. pewne nierówności, zadrapania, wgniecenia, usterki pianki lub lakieru (w tym niezgodność kolorystyczne), odchylenia od norm przyjętych dla danych rozmiarów i grubości, inne cechy grubości stali i pianki etc. Takie odchylenia od przyjętych standardów nie stanowią wady produktu.
 17. TEKAEM informuje, że zmiana koloru rdzenia poliuretanowego w płytach termoizolacyjnych PIR nie ma wpływu na parametry mechaniczne i termoizolacyjne produktu. Zmiana koloru następuje zarówno w przypadku magazynowania produktów w obiektach zamkniętych jak i na zewnątrz. Zgłoszenia reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 18. TEKAEM informuje, że zarówno drobne pęcherze jak i zmarszczenia powłok zastosowanych do produkcji płyt termoizolacyjnych PIR wynikają z procesu produkcyjnego, podczas którego następuje kurczenie poliuretanu, co jest zjawiskiem typowym. Zgłoszenia reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 19. TEKAEM informuje, że w przypadku usługi frezowania płyt termoizolacyjnych PIR efektywna powierzchnia krycia zmniejsza się w zakresie od 2% do 4%. Zgłoszenia reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane
 20. Reklamacje jakościowe lub ilościowe płyt termoizolacyjnych PIR i akcesoriów należy zgłaszać przed ich montażem. Produkty zamontowane uznaje się za wolne od wad a zgłoszenia reklamacyjne przesłane do Producenta po zamontowaniu produktów nie będą uwzględniane

 

 • 12

Rękojmia i Gwarancja

 

 1. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art.558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba, że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa TEKAEM. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru.
 2. Gwarancją objęte są tylko produkty dla których został sporządzony i wydany nabywcy oddzielny dokument gwarancyjny. Nabywca nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego.
 3. TEKAEM zastrzega sobie możliwość modyfikacji parametrów technicznych w stosunku do danych zawartych w opisach podanych w prospektach, rysunkach i innych materiałach o charakterze reklamowym w związku ze stałym unowocześnianiem produktów, zwiększającym walory użytkowe.
 4. TEKAEM jest związany parametrami technicznymi po wyraźnym pisemnym ich uzgodnieniu z nabywcą stanowiącym zapewnienie, co do właściwości sprzedawanego towaru.
 5. TEKAEM zapewnia, że dostarczone towary odpowiadają zasadom współczesnej techniki, w tym wymogom określonym przez właściwe zezwolenia w tym zakresie, jak również uzgodnieniom umownym dokonanym z nabywcą.

TEKAEM zapewnia dalej, że sprzedawany towar będzie funkcjonował bez zakłóceń, jeżeli używany będzie zgodnie ze swym przeznaczeniem w zwykłych środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i atmosferycznych, nie narażony na bezpośrednie działanie wód morskich i nadmiernego promieniowania UV, wolny od działania intensywnych związków chemicznych, w tym zanieczyszczeń atmosferycznych. W odniesieniu do wszelkich wartości i wymiarów towaru, zawartych we właściwych zezwoleniach oraz umowie, nabywca winien uwzględnić przyjęte zwyczajowo bądź określone właściwymi normami granice dopuszczalnych odchyleń (tolerancji), o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Strony dopuszczają wystąpienie różnic w odcieniu barwy towaru, a mogące wystąpić w przypadku dostawy poszczególnych partii towaru oddzielnie, jak też w przypadku dostawy towaru zróżnicowanego, co do daty produkcji i grubości blachy.

 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru, chyba że w dokumencie gwarancyjnym zastrzeżono inaczej. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku naprawy wad, a dla przedmiotów wolnych od wad wydanych w miejsce wadliwych może być sporządzana i wydana nowa gwarancja, przy czym okres ten nowej gwarancji nie będzie dłuższy niż okres pierwotnie udzielonej gwarancji.

 

 • 13

Ochrona danych osobowych

 

Akceptując niniejsze OWS nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TEKAEM oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez TEKAEM oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez TEKAEM działalnością gospodarczą. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

 

 • 15

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz umowie sprzedaży zastrzeżone są na korzyść TEKAEM.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4. TEKAEM zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycji lub pracach projektowych lub wykonawczych, prowadzonych z wykorzystaniem produktów lub technologii TEKAEM. Wykorzystanie to dotyczy działań marketingowych, w tym w szczególności do informowania o takowej inwestycji i/lub pracach oraz utrwalania inwestycji lub prac w formie fotografii lub w innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych firmy TEKAEM.
 5. TEKAEM i nabywca będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby TEKAEM.