POLITYKA PRYWATNOŚCI

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TEKAEM SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych.
  Administratorem danych osobowych jest: TEKAEM DG Spółka z o.o, 62-052 Komorniki, Poznańska 47a Polska,  VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU pod numerem 0000932576, VAT: PL7773381309, zwana dalej, („Administrator”).
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty na adres spółki: TEKAEM DG sp. z o.o., 62-052 Komorniki, Poznańska 47a Polska lub na mail: biuro@tekaem.eu
 2. Przetwarzanie danych osobowych.
  a)
  Kandydaci do pracy – celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje na podstawie ich zgody. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia. Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 24 miesięcy.
  b) Osoby kontaktujące się z TEKAEM DG sp. z o.o. – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z TEKAEM DG sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Okres przechowywania danych w wypadku zapytań o charakterze doradczym, informacyjnym lub zapisu do newslettera firmowego: do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. Okres przechowywania danych w wypadku zgłoszeń reklamacyjnych: do czasu rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego lub do zakończenia okresu trwania gwarancji zakupionego/reklamowanego produktu.
  c)
  Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów – celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu komunikacji z kontrahentem i wykonywanie umowy z kontrahentem Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, w niektórych przypadkach także dane dotyczące dokumentów: dowodu osobistego, paszportu. Udostępnianie danych osobowych, gdy umowa ma być zawarta z osobą fizyczną jest konieczne celem zawarcia lub realizacji umowy, w przypadku zaś osób, które reprezentują osobę prawną nie jest konieczne, lecz umożliwia kontakt. Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.
  d)
  Goście TEKAEM DG sp. z o.o. – celem przetwarzania danych osobowych jest identyfikacja i podjęcie gości na terenie TEKAEM DG sp. z o.o. oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych osobowych gości TEKAEM DG sp. z o.o. następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu podjęcia osoby pojawiające się w TEKAEM DG sp z o.o., zapewnienie bezpieczeństwa. Przetwarzane dane osobowe to: wizerunek (monitoring), imię i nazwisko. Okres przechowywania danych: do 3 miesięcy wizerunek (monitoring) oraz do 2 lat pozostałe dane.
  e)
  Osoby uczestniczące w projektach marketingowych takich jak promocje lub konkursy zakupowe – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami uczestniczącymi w projektach marketingowych TEKAEM DG sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba zgłaszającą się, udzielenie niezbędnych informacji bądź zgoda osoby biorącej udział w konkursie. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę uczestniczącą. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Okres przechowywania danych: do zakończenia procesu realizacji promocji lub konkursu lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.
 3. Udostępnianie danych osobowych.
  Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim w postaci innych spółek z grupy kapitałowej TEKAEM, dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawcom usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 5. Prawa osoby, której dotyczą dane.
  • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Źródło pozyskania danych osobowych
  Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż otrzymaliśmy je od kontrahentów, z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.
 7. Regulamin regulujący politykę bezpieczeństwa i ochrony danych a także zasady ich przetwarzania dostępny jest w siedzibie firmy.